ALAN BAŞKANI

“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek 2. Maddesi ve buna istinaden yayınlanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2020 tarihli resmi yazısı “İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı” kurulmuş ve Sn. Abdülaziz EDİZ İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı olarak görevlendirilmiştir.”

Abdülaziz Ediz

Kıymetli paydaşlar, değerli İzmirliler,

Türkiye’de en çok dünya miras alanını sınırları içerisinde barındıran İzmir, Efes ve Bergama dünya miras alanlarının yanı sıra Birgi, Gediz Deltası, Ceneviz Kaleleri ve İzmir Tarihi Liman Kenti ile dünya miras listesine girmeye aday önemli değerlere sahiptir.

İzmir Tarihi Liman Kenti, İzmir’in çok kültürlü ve çok katmanlı yapısını sergilemektedir. Tarihsel süreç içerisinde liman ile ilişkili olarak gelişen İzmir’in tarihi ve kültürel kalbi, çeşitli kültürlerin mekâna yansıyan izlerini taşımaktadır. Yaşayan bir miras alanı olarak Tarihi Liman Kenti, günümüzde de çalışma ve yaşama mekânı olarak kullanılmakta, açık hava ticaret alanı olma özelliğini sürdürmekte, Neolitik, Helen, Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok mimari ögeyi içermektedir. Somut ve somut olmayan kültürel değerleri ile doğal değerleri İzmir Tarihi Liman Kentinin kentsel ve toplumsal bellekte yer etmesini sağlamıştır.

İzmir’in kuruluşunda tarihsel ve kültürel açıdan bir başlangıç noktası olma özelliği taşıyan İzmir Tarihi Liman Kentinin kültürel önemini korumak, günümüz kuşakları tarafından algılanmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak önemli bir sorumluluktur.

Bu sorumluluk bilinci ve İzmir Tarihi Liman Kentinin bütün insanlığa ait kültürel bir değer olduğu inancıyla UNESCO Dünya Miras Alanı olması yolunda çalışmalar yürütmekteyiz.

İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve ilgili paydaşların çabalarıyla İzmir Tarihi Liman Kenti, 14 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine girmiş, 5 Mayıs 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, TARKEM’i İzmir Tarihi Liman Kentinin Alan Yönetim Planı ve Adaylık Dosyasının hazırlanması için yetkilendirmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları ile yapılan yerinde incelemeler ve paydaş görüşmeleri doğrultusunda, 7 Ekim 2020 tarihinde İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırları ve Bağlantı Noktaları belirlenmiştir.

Ekim 2020 ve Mart 2021 tarihlerinde İzmir Tarihi Liman Kentinin Alan Başkanlığı birimleri tanımlanmış, Alan Başkanı atanmasının ardından Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştur.

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Mirası Adaylık dosyası hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir.

Kültürel ve doğal mirası korumak, günümüz insanlarına bu değerleri aşılamak, gelecek kuşaklara kültürel mirası ve tarih bilincini aktarmak çalışmaların her zaman temel hedeflerini oluşturacaktır. Başta tüm İzmirliler olmak üzere, ülkemizin tarihi ve kültürel değerini koruyacak, anlatacak ve aktaracak bu süreci takip etmeye ve desteklemeye davet ediyorum.