“Alanın bütüncül biçimde korunmasını, yaşatılmasını, geleceğe aktarılmasını sağlamak amacıyla, katılımcı yollarla hazırlanan stratejik mekânsal plandır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan alan yönetim planında, beş yıllık uygulanacak eylemler, uygulama etapları, sorumlu ve paydaş kurumlar yer alır. Yönetim Planı her beş yılda bir gözden geçirilir. Alan Yönetim Planı, İzmir Tarihi Liman Kentinin tüm değerlerinin bütüncül olarak korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması, alana yönelik risklerin önlenmesi ve azaltılması, yönetim mekanizmasının güçlendirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunulması gibi birçok konu hakkında uygulamaya yönelik kararları içermesi açısından önemlidir.”

UNESCO Dünya Mirası Listesi ve Alan Yönetimi Neden Önemli?

Sahip olduğu bazı nitelikler nedeniyle, dünyada eşi benzeri olmayan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı bir prestij listesi olan UNESCO Dünya Miras Listesi, bu değerlerin koruma standardının geliştirilmesi, uluslararası kapsamda tanınırlığının sağlanması, alana dönük akademik ve turistik ilginin artması, ekonominin ve yaşam kalitesinin iyileşmesi açısından önem taşımaktadır. Bu saygınlık listesine dahil olmak ve listede uzun yıllar boyunca kalabilmek, tüm paydaşların ortak çabasını ve sorumluluğunu gerektirmektedir.